Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky


 1. Základní ustanovení

   1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost ROOF-POOL s.r.o., IČ: 283 58 571, DIČ: CZ28358571, se sídlem Pravice č.p. 20, 671 78 Pravice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63544 jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé kupující (dále jen „Kupující“).

   2. Kupujícím se dle těchto VOP rozumí fyzická osoba spotřebitel, podnikající fyzická osoba, nebo osoba právnická.

   3. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec jiné výdělečné činnosti uzavírá smlouvu s prodávajícím, nebo s ním jinak jedná.

   4. Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, popřípadě také osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. V případě, kdy Kupující v objednávce uvede své identifikační číslo, bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu považován za podnikatele a platí pro něj pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

   5. Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP. Nedílnou součástí VOP tvoří Sdělení před uzavřením smlouvy pro kupující – spotřebitele, které se nachází v Části II. VOP, Podmínky ochrany osobních údajů, Reklamační řád a Způsoby dopravy. S těmito kupující výslovně souhlasí.


 2. Sdělení před uzavřením smlouvy

  1.  

                      Pro případ, že je uzavírána spotřebitelská smlouva, tedy smlouva, kterou uzavírá s prodávajícím,
                     Společností ROOF-POOL s.r.o., IČ: 283 58 571, DIČ: CZ28358571, se sídlem Pravice č.p. 20, 671 78 Pravice, zapsaná v obchodním                       rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 63544 kupující spotřebitel, a to ve smyslu ustanovení § 1810 zák.č.                                   89/2012 Sb., občanského zákoníku, sděluje tímto Prodávající spotřebiteli následující:

   1. Náklady na použití prostředků komunikace na dálku (např. náklady na telefonní poplatky, použití internetu apod.) vzniklé kupujícímu – spotřebiteli jejich použitím nese kupující – spotřebitel sám s tím, že jejich výše závisí na podmínkách, které má sjednány s poskytovatelem dané služby. Prodávající v této souvislosti neúčtuje kupujícímu – spotřebiteli žádné další poplatky.

   2. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny před dodáním zboží.

   3. Ceny zboží jsou na webovém rozhraní provozovaném Prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody doručení, podle poskytovatele dopravy a zvoleného způsobu úhrady. Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentu nazvaném Způsob dopravy, jenž je součástí těchto VOP.

   4. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně vadného plnění se řídí příslušnými právním předpisy ČR (zejména ust. § 1914 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentu nazvaném Reklamační řád, jenž je součástí těchto VOP.

   5. Uzavře-li kupující – spotřebitel smlouvu distančním způsobem (tedy prostředky komunikace na dálku) nebo mimo prostory obvyklé k podnikání prodávajícího, je kupující – spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy (kromě případů uvedených v bodě 6 tohoto dokumentu) ve lhůtě do 14 dnů, která počíná běžet, jde-li o kupní smlouvu ode dne převzetí zboží, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží nebo pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu odeslán prodávajícímu projev vůle o odstoupení. Projev vůle je třeba zaslat na adresu pro doručování: ROOF-POOL s.r.o. Pravice č.p. 20, 671 78 Pravice, nebo na doručovací e-mail: diatek@email.cz

   6. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o:

    1. poskytování služeb, které splnil dodavatel s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení;

    2. dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího či poskytovatele služeb, ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení;

    3. dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

    4. dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

    5. opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

    6. dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

    7. dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;

    8. dodávce novin, periodik nebo časopisů;

    9. dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;

    10. dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

    11. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel Kupující – spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu.

   7. Kupující – spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

   8. Smlouva a všechny její součásti budou uloženy v elektronickém archívu Prodávajícího, přičemž kupující – spotřebitel má k těmto údajům přístup na základě písemné žádosti.

   9. Pokud jde o ochranu osobních údajů, podrobnosti jsou uvedeny v dokumentu nazvaném Ochrana osobních údajů, jenž je součástí těchto VOP.

   10. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

   11. Prodávající není vázán žádným kodexem chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

   12. Dojde-li mezi Prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem ke sporu, má kupující – spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, www.coi.cz. Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentu nezvaném Informace o právu spotřebitele na mimosoudní řešení sporu.

   13. Kontaktní údaje na Prodávajícího:

                     Adresa pro doručování: ROOF-POOL s.r.o., Pravice č.p. 20, 671 78 Jiřice u Miroslavi

                    Adresa elektronické pošty: diatek@email.cz

                    Telefon: +420 732 915 422


 1. Smlouva


  1. Uzavření smlouvy

   1. U každého zboží je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a poplatků. Prezentace zboží je informativní a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 zák.č. 89/2012Sb., občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby Kupující odeslal objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky ze strany Prodávajícího.

   2. K vytvoření objednávky dochází k okamžiku, kdy kupující vloží vybrané zboží do košíku a objednávku odešle. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, může obsah košíku, způsob dopravy i způsob úhrady. Kupující je povinen zkontrolovat všechny údaje, které při vytváření objednávky uvedl/zvolil.

   3. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky vytvořené Kupujícím ze strany Prodávajícího. Uzavření smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na e-mail zadaný Kupujícím.

   4. Automaticky bezprostředně po přijetí objednávky je zasíláno Potvrzení o obdržení objednávky, toto Potvrzení není přijetím objednávky ze strany Prodávajícího, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno. Přijetí objednávky může být součástí Potvrzení o obdržení objednávky nebo může po tomto Potvrzení následovat samostatně.

   5. Přílohou potvrzení o přijetí objednávky je aktuální znění VOP. Vzniklou smlouvu je možno měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

   6. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně čtyř let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu, kterou umožňují příslušné právní předpisy, a to za účelem jejího splnění. Smlouva není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

   7. Objednávky přes internetový obchod Prodávajícího lze vytvářet 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci Prodávající nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby e-shopu.

 

 


  1. Dodání předmětu koupě

   1. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje odevzdat Kupujícímu objednanou věc nebo službu, která je předmětem plnění a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní. Kupující se zavazuje, že předmět plnění převezme a zaplatí za něj Prodávajícímu kupní cenu. Kupující se stane vlastníkem plnění teprve okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

   2. Má-li Prodávající věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu – podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Prodávající odevzdá věc Kupujícímu – spotřebiteli v okamžiku, kdy mu věc předá dopravce.

   3. Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět plnění v ujednaném množství, jakosti a provedení.

   4. Prodávající si vyhrazuje právo dodat zboží Kupujícímu, který si objednal v rámci jedné objednávky nebo v rámci jednoho dne zboží za celkovou hodnotu přesahující 50.000, -Kč včetně DPH až po úplném zaplacení kupní ceny. Prodávající provede expedici zboží bezodkladně po úplném uhrazení kupní ceny.

   5. Způsoby dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání může Kupující zvolit v objednávce. Pokud Kupující žádný způsob dopravy nezvolí, může ho určit Prodávající.

   6. Náklady na dodání zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na ceníku zvoleného dopravce. Aktuální náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní.

   7. Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby. Zboží, které je skladem zpravidla předá Prodávající dopravci následující pracovní den od přijetí objednávky, pokud je zvolen způsob úhrady na dobírku, případně od připsání platby na účet Prodávajícího. Zboží, které není skladem předá Prodávající dopravci, jakmile je to možné.

   8. V případě, že Kupující zboží bezdůvodně odmítne převzít, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, která Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Prodávající má v takovém případě také právo od smlouvy odstoupit.

   9. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.


  2. Přechod nebezpečí škody na věci

   1. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, pokud tuto způsobil Prodávající porušením své povinnosti.

   2. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Stejný následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.

   3. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. O případných zjištěných vadách a nedostatcích je povinen Prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat.

   4. Škoda na věci vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže škodu způsobil Prodávající porušením své povinnosti.


  3. Odpovědnost prodávajícího za vady

   1. Prodávající odpovídá za to, že věc při převzetí Kupujícím nemá vady, zejména tak odpovídá za to, že v době, kdy kupující věc převzal,

    1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, chybí-li toto ujednání, že má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží;

    2. se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

    3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

    4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

   2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

    1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

    2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

    3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo

    4. vyplývá-li to z povahy věci.

   3. U spotřebního zboží je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

   4. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

   5. Má-li věc vadu, za níž Prodávající odpovídá, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

   6. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že pokud je ke zboží poskytován dárek, je možné uplatnit práva z vadného plnění do dvaceti čtyř měsíců pouze u prodaného zboží, ale nikoliv u dárků společně se zbožím poskytnutých. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.


  4. Podstatné porušení smlouvy

   1. Uplatní-li Kupující práva z vadného plněni a je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

    1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

    2. na odstranění vady opravou věci;

    3. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

    4. odstoupit od smlouvy

   2. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující bez souhlasu prodávajícího změnit, to neplatí, pokud kupující žádal opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vadu v přiměřené lhůtě, nebo oznámí-li Prodávající Kupujícímu, že vadu neodstraní, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit,

   3. V případě, kdy Kupující nezvolí své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy dle článku VI.

   4. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, kdy mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, kdy Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo pokud by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.


  5. Nepodstatné porušení smlouvy

   1. V případě, kdy je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

   2. V případě, kdy Prodávající neodstraní vadu věci včas nebo vadu věci odmítne opravit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.

   3. Do doby, než Kupující uplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit vady opravou věci či dodáním věci nové.


  6. Porušení smlouvy

   1. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součástí má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud věc nemůže řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V tomto případě má Kupující – spotřebitel kromě výše zmíněného i právo od smlouvy odstoupit.

   2. Při řešení vad dodáním nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu věc původně dodanou na náklady Prodávajícího, a to včetně veškerého dodaného příslušenství.

   3. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.


  7. Záruka za jakost

   1. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel, nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Stejné účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě.

   2. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu. V případě, kdy věc byla Kupujícímu odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

   3. Kupující nemá práva ze záruky v případě, kdy způsobila vadu po přechodu nebezpečí škody na věci vnější událost.

 


 1. Odstoupení od smlouvy


  1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

   1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy, jde-li o

    1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží

    2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží nebo

    3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží

   2. Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit od smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy dostupného na internetových stránkách. Spotřebiteli Prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

   3. Odstoupit lze obyčejnou poštou, a to zasláním formuláře na adresu ROOF-POOL s.r.o, Pravice č.p. 20, 671 78 Jiřice u Miroslavi nebo na doručovací e-mail:diatek@email.cz

   4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady. Zboží zaslané na dobírku není Prodávající povinen převzít.

   5. Zboží je spotřebitel povinen vrátit úplné, včetně veškerého dodaného příslušenství, s dodanou dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno v originálním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Pokud jde o spotřební zboží, pak lze od smlouvy odstoupit pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené, nepoužité a v originálním balení.

   6. Je-li vrácení zboží poškozeno porušením povinnosti Kupujícího nakládat se zbožím jinak, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, je Prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží, a tuto odečíst od vrácené částky.

   7. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem jakým je přijal. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než spotřebitel zboží předá Prodávajícímu nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

   8. Vedle kupní ceny má Kupující právo na vrácení nákladů na dodání zboží. Pokud však zvolí jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

   9. Kupující bere na vědomí, že jsou-li se zbožím poskytovány dary, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva na odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i poskytnuté dary včetně všeho, čím se kupující obohatil. V případě, že kupující nevrátí tyto zpět Prodávajícímu, budou poskytnuté hodnoty považovány za bezdůvodné obohacení kupujícího.


  2. Odstoupení od smlouvy Prodávajícím

   1. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:

    1. Technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena zboží;

    2. Zboží z objektivních příčin není možné za původních podmínek dodat;

    3. Plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

   2. Odstoupení je vůči Kupujícímu účinné okamžikem, kdy je mu projev vůle o odstoupení doručen na jeden z uvedených kontaktů. Pokud Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, vrátí Prodávající přijatou částku bezhotovostně na účet, který Kupující pro tento účel sdělil nebo, ze kterého byla provedena úhrada kupní ceny. Peníze Prodávající vrátí nejpozději do 5 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.


 2. Závěrečná ustanovení

  1.  

   1. Případné spory mezi smluvními stranami, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny podle práva České republiky. K řešení jsou příslušné soudy České republiky. Úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží se při řešení sporů ze smluv neuplatní.

   2. Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete v dokumentu s názvem Informace o právu spotřebitele na mimosoudní řešení sporů.

   3. Případné stížnosti vyřizuje Prodávající prostřednictvím telefonu nebo e-mailu.

   4. V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, použije se namísto něj zákonné ustanovení, které se svým smyslem takovému ustanovení nejvíce blíží.

   5. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.

      

Poučení o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

 1. Právo odstoupit od smlouvy

  1. Spotřebitel má právo do 14 dnů odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

  2. Lhůta 14 dnů počíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od přepravce převzala zboží.

  3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost ROOF-POOL s.r.o. IČ: 283 58 571, se sídlem Pravice 20, 671 78 Jiřice u Miroslavi formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailem). Spotřebitel může k uplatnění práva použít vzorový formulář dostupných na webových stránkách www.diatek.cz. Použití formulář ke stáhnutí zde: Vzorovy formular pro odstoupeni od smlouvy (1)

  4. K zachování lhůty pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 2. Důsledky odstoupení od smlouvy

  1. Pokud spotřebitel od této smlouvy odstoupí, Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátí všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější nabízený způsob).

Pro vrácení plateb použije Prodávající stejný platební prostředek, který použil spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel neurčí jinak. Společnost ROOF-POOL s.r.o. preferuje, s ohledem na rychlost, vrácení formou bankovního převodu na Vámi sdělený účet. Platba bude provedena až po obdržení vráceného zboží nebo v případě, kdy prokážete, že zboží bylo odesláno zpět.

  1. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese sídla společnosti uvedeném v odstavci 1.3.

  2. Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

  3. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

INFORMACE O PRÁVU SPOTŘEBITELE NA MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU

Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, www.coi.cz

Pokud kupující – spotřebitel není spokojen se službami internetového obchodu s názvem Diatek.cz, dostupný na: www.diatek.cz provozovaný společností ROOF-POOL s.r.o., IČ: 283 58 571, se sídlem Pravice 20, 671 78 Pravice (dále jen „Provozovatel“), může podat písemnou stížnost na doručovací adresu:

ROOF-POOL s.r.o.,
Pravice č.p. 20,
671 78
Jiřice u Miroslavi

nebo na kontaktní e-mail: diatek@email.cz

Provozovatel vyřizuje stížnosti do 15 pracovních dnů od přijetí stížnosti.

O přijetí stížnosti je kupujícímu – spotřebiteli zasláno potvrzení nejpozději ve lhůtě do 3 pracovních dnů, a to na e-mailovou adresu kupujícího – spotřebitele.

Reklamace vyřizuje Provozovatel v souladu s Reklamačním řádem.

Pokud se nepodaří spor (stížnost či reklamace) urovnat, má kupující-spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, www.coi.cz. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce www.ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Kupující – spotřebitel je oprávněn k zahájení mimosoudního řešení sporu teprve poté, kdy se nepodaří spor vyřešit s prodávajícím. Tuto skutečnost musí kupující – spotřebitel České obchodní inspekci prokázat. Kupující – spotřebitel je oprávněn podat návrh u České obchodní inspekce nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Od zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu neběží promlčecí lhůty, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu není zpoplatněno.

Mimosoudním řešením sporu není dotčeno právo kupujícího-spotřebitele obrátit se se svým nárokem na soud.

Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

 

Poučení o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

 1. Právo odstoupit od smlouvy

  1. Spotřebitel má právo do 14 dnů odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

  2. Lhůta 14 dnů počíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od přepravce převzala zboží.

  3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost ROOF-POOL s.r.o. IČ: 283 58 571, se sídlem Pravice 20, 671 78 Pravice formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailem). Spotřebitel může k uplatnění práva použít vzorový formulář dostupných na webových stránkách www.diatek.cz. Použití formuláře však není povinností.

  4. K zachování lhůty pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 2. Důsledky odstoupení od smlouvy

  1. Pokud spotřebitel od této smlouvy odstoupí, Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátí všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější nabízený způsob).

Pro vrácení plateb použije Prodávající stejný platební prostředek, který použil spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel neurčí jinak. Společnost ROOF-POOL s.r.o. preferuje, s ohledem na rychlost, vrácení formou bankovního převodu na Vámi sdělený účet. Platba bude provedena až po obdržení vráceného zboží nebo v případě, kdy prokážete, že zboží bylo odesláno zpět.

  1. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese sídla společnosti uvedeném v odstavci 1.3.

  2. Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

  3. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

Sdělení před uzavřením smlouvy

Pro případ, že je uzavírána spotřebitelská smlouva, tedy smlouva, kterou uzavírá s prodávajícím,
společností ROOF-POOL s.r.o., IČ: 283 58 571, DIČ: CZ28358571, se sídlem Pravice č.p. 20, 671 78 Pravice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 63544 kupující – spotřebitel, a to ve smyslu ustanovení § 1810 zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, sděluje tímto Prodávající spotřebiteli následující:

   1. Náklady na použití prostředků komunikace na dálku (např. náklady na telefonní poplatky, použití internetu apod.) vzniklé kupujícímu – spotřebiteli jejich použitím nese kupující – spotřebitel sám s tím, že jejich výše závisí na podmínkách, které má sjednány s poskytovatelem dané služby. Prodávající v této souvislosti neúčtuje kupujícímu – spotřebiteli žádné další poplatky.

   2. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny před dodáním zboží.

   3. Ceny zboží jsou na webovém rozhraní provozovaném Prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody doručení, podle poskytovatele dopravy a zvoleného způsobu úhrady. Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentu nazvaném Způsob dopravy.

   4. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně vadného plnění se řídí příslušnými právním předpisy ČR (zejména ust. § 1914 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentu nazvaném Reklamační řád.

   5. Uzavře-li kupující – spotřebitel smlouvu distančním způsobem (tedy prostředky komunikace na dálku) nebo mimo prostory obvyklé k podnikání prodávajícího, je kupující – spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy (kromě případů uvedených v bodě 6 tohoto dokumentu) ve lhůtě do 14 dnů, která počíná běžet, jde-li o kupní smlouvu ode dne převzetí zboží, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží nebo pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu odeslán prodávajícímu projev vůle o odstoupení. Projev vůle je třeba zaslat na adresu pro doručování: ROOF-POOL s.r.o. Pravice č.p. 20, 671 78 Pravice, nebo na doručovací e-mail: diatek@email.cz

   6. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o:

    1. poskytování služeb, které splnil dodavatel s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení;

    2. dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího či poskytovatele služeb, ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení;

    3. dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

    4. dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

    5. opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

    6. dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

      

     Informace o zpracování osobních údajů

     1. Účel

     Provozovatel internetového obchodu s názvem Diatek.cz, společností ROOF-POOL s.r.o., IČ: 283 58 571, se sídlem Pravice 20, 671 78 Pravice (dále jen „Provozovatel“), v tomto dokumentu poskytuje jakožto správce osobních údajů svým zákazníkům, jako tzv. subjektům údajů informace o tom, jakým způsobem zpracovává jejich osobní údaje, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním osobních údajů, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení)

     ROOF-POOL s.r.o., Pravice č.p. 20, 671 78 Pravice

     Kontaktní e-mail: diatek@email.cz

     Internetové stránky: www.diatek.cz

     Telefonní kontakt: 732 915 422

     1. Osobní údaje, které provozovatel zpracovává

     Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zákazníků, které mu poskytli při uzavírání kupních smluv dle Všeobecných obchodních podmínek (dále jen Smlouva) nebo při změnách Smluv a při plnění práv a povinností z těchto Smluv.

     Zpracovávány budou zejména následující osobní údaje zákazníků: jméno a příjmení, adresa pobytu či doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, heslo v zašifrované podobě, případně další osobní údaje vztahující se k předmětu Smlouvy sdělené Provozovateli v souvislosti s uzavřením Smlouvy nebo jejím plněním.

     Provozovatel dále zpracovává údaje, které o zákazníkovi získá při nákupu zboží nebo tím, že používá jeho služby. Provozovatel zpracovává protokolové soubory o přístupu k jeho webovým stránkám. Účelem takového zpracování je ochrana práv Provozovatele a ochrana právem chráněných zájmů. Protokolové soubory jsou zpracovávány bez souhlasu zákazníka – návštěvníka webové stránky.

     Jde o tyto údaje, které mohou, ale nemusí zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

     • IP-adresa

     • Datum a doba přístupu

     • Webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku navštívil

     • Dotaz návštěvníka

     • Kód odpovědi

     • Údaj o prohlížeči a operačním systému zařízení návštěvníka

     • Přenášené skupiny dat

     Provozovatel zpracovává výše uvedené osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

     1. Způsob, účel a doba zpracování údajů

     Osobní údaje zákazníků Provozovatel zpracovává dle:

     • čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení za účelem plnění Smlouvy a za účelem ochrany práv Provozovatele v případě sporu

     • čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení pro účely oprávněného zájmu Provozovatele na ochranu jeho práv souvisejících se Smlouvou, zejména aby byl v případě potřeby schopen prokázat, jak a v jakém rozsahu byla Smlouva plněna. Proti zpracování osobních údajů za tímto účelem lze vznést námitku dle čl. 21 Nařízení.

     Výše uvedená zpracování osobních údajů zákazníků jsou nezbytná pro plnění smluvního vztahu mezi zákazníkem a Provozovatelem a souvisejících povinností a práv Provozovatele. Jedná se tedy o povinné poskytnutí osobních údajů. Osobní údaje zákazníků budou zpracovávány a uchovávány po dobu trvání závazků ze Smlouvy a po dobu dalších 4 let od zániku veškerých závazků ze Smlouvy vzniklých mezi zákazníkem a Provozovatelem. Pokud u Provozovatele či u příslušného orgánu veřejné moci uplatní zákazník jakékoli právo související s uzavřenou Smlouvou, staví se běh této doby až do okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí ve věci.

     Pokud k tomu zákazník udělil souhlas, např. při uzavírání Smlouvy, jsou jeho osobní údaje zpracovávány také dle čl. 6, odst. 1, písm. a) Nařízení za účelem zasílání novinek a informování o nových produktech nebo službách. Toto zpracování osobních údajů zákazníka není nezbytné k plnění Smlouvy a jedná se tedy o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Osobní údaje zákazníka budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání závazků ze Smlouvy a po dobu dalších 4 let. Souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem může zákazník kdykoliv odvolat prostřednictvím kontaktního e-mailu a Provozovatel osobní údaje vymaže z databáze používané pro marketingové účely.

     Osobní údaje zákazníka mohou být dále zpřístupněny následujícím třetím osobám v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů:

     • osobám, kterým bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (např. kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím apod.);

     • dalším osobám, pokud to bude nezbytné pro ochranu práv Provozovatele;

     • osobám, které pro Provozovatele zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelům technologií, které Provozovatel pro tyto služby využívá (např. programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů, služby související s měřením návštěvnosti stránek a přizpůsobování obsahu preferencím zákazníků);

     • osoby, které pro Provozovatele zajišťují expedici zboží zákazníkům.

     Osobní údaje zákazníka nebudou předávané do zemí mimo Evropskou unii nebo mezinárodním organizacím.

     Pokud zákazník udělí souhlas, např. při uzavírání Smlouvy, jsou jeho osobní údaje zpracovávány též dle čl. 6, odst. 1, písm. a) Nařízení za účelem vedení jeho registrovaného účtu, a to do doby, než bude zákaznický účet zrušen na žádost zákazníka nebo ze strany Provozovatele. Toto zpracování osobních údajů zákazníka není nezbytné k plnění Smlouvy a jedná se tedy o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem může zákazník kdykoliv odvolat prostřednictvím kontaktního e-mailu či registrovaného účtu.

     1. Konkrétní účely a právní tituly ke zpracování osobních údajů

     Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

     Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření kupní smlouvy a její následné realizace, dodání objednaného zboží a také z důvodu plnění zákonných daňových povinností.

     Provozovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa pobytu či doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

     Sdělení těchto osobních údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu kupní smlouvy, přičemž poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci zákazníka a dále ke kontaktu za účelem doručení objednaného zboží.

     Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním stížností, dotazů a reklamací

     Právním titulem ke zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává Poskytovatel osobní údaje také pro účely svých oprávněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace.

     Při vyřizování reklamací Poskytovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa pobytu či doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje o koupeném zboží

     Zpracování osobních údajů v souvislosti s vedením zákaznického účtu

     Pokud se zákazník zaregistruje jako uživatel internetového obchodu, pak Provozovatel zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem vedení zákaznického účtu. Právním titulem ke zpracování je plnění smlouvy, resp. jednání za účelem uzavření kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, související komunikace a také plnění zákonných daňových povinností.

     V případě vedení zákaznického účtu Provozovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pobytu nebo doručovací adresa, heslo v zašifrované podobě, profilové informace a údaje týkající se uskutečněných nákupů (např. druh a cena zboží, datum nákupu)

     Zpracování osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení

     V případě, že zákazník zaregistruje svoji e-mailovou adresu k odběru obchodních sdělení, Provozovatel pak bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu: e-mailová adresa, a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání nabídkových e-mailů a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Osobní údaje Poskytovatel začne zpracovávat až poté, kdy zákazník zaregistruje svoji e-mailovou adresu k odběru obchodních sdělení na www.diatek.cz a následně dokončí tuto registraci potvrzením souhlasu se zpracováním osobních údajů v doručené e-mailové zprávě. Nebude-li registrace výše uvedeným způsobem dokončena, e-mailová adresa zákazníka bude bez zbytečného odkladu odstraněna.

     Zpracovávání údajů zákazníků se souhlasem pro marketingové a obchodní účely

     V případě, že zákazník udělí souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely, bude Provozovatel zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, pohlaví, věk, e-mailová adresa, IP adresa a z ní odvozená poloha, údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií, údaje týkající se uskutečněných nákupů, údaje o prohlížeči a zařízení a případně jiné online identifikátory.

     To vše za účelem vytvoření vhodné nabídky zboží a služeb Provozovatelem nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace sloužící k zasílání personalizovaných nabídkových e-mailů, cílené reklamy a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

     1. Práva a povinnosti zákazníka plynoucí z Nařízení

     Jako subjekt údajů má zákazník dle Nařízení následující práva:

     • právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je zpracování na souhlasu založeno, tj. např. souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely, zpracování údajů ze souboru cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče zákazníka,

     • právo získat od Provozovatele potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení, zejména o účelu jejich zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou zpřístupněny, a plánované době, po kterou budou uloženy,

     • právo požadovat opravu nepřesných údajů, které se zákazníka týkají, a to dle čl. 16 Nařízení,

     • právo požadovat výmaz osobních údajů, které se zákazníka týkají, pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 Nařízení, například pokud jeho osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

     • právo požadovat, aby Provozovatel omezil zpracování, pokud nastane některý z případů uvedený v čl. 18 Nařízení, zejména pokud zákazník popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů,

     • právo na získání osobních údajů, které se zákazníka týkají, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo na předání těchto údajů jinému správci, aniž by tomu Provozovatel bránil,

     • právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se zákazník domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů dochází k porušení Nařízení, v České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

     Výše uvedená práva může zákazník uplatnit na adrese sídla Provozovatele nebo na kontaktním e-mailu, viz výše v úvodu dokumentu.

     Pokud Provozovateli předá zákazník jakékoli osobní údaje třetí osoby, je zákazník povinen zajistit, že tyto osobní údaje budou shromážděny, předány a zpracovávány v souladu s Nařízením. Zejména je povinen zajistit, že osobní údaje třetí osoby mohou být v souladu s Nařízením předány Provozovateli a zpracovávány Provozovatelem za účelem plnění Smlouvy a dosažení jejího účelu, a že třetí osoba bude o těchto skutečnostech informována v souladu s Nařízením. Dále je zákazník povinen bezodkladně informovat Provozovatele o jakýchkoli povinnostech Provozovatele souvisejících s nakládáním s osobními údaji třetí osoby, které nejsou uvedeny ve Smlouvě.

     1. Informace o použití souborů cookies

     Provozovatel využívá tzv. cookies – tedy data, která servery Provozovatele posílají počítači zákazníka, a která umožňují lepší využití serverů Provozovatele a přizpůsobení jejich obsahu potřebám a preferencím zákazníka.

     Jedná se o malý datový soubor, který se z webové stránky ukládá na pevný disk zákazníka. Tento soubor identifikuje určité informace z předchozích návštěv z počítače zákazníka a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Jde např. o adresu IP připojujícího se počítače, produkty navštívené na webu, datum a čas návštěvy apod. Funkčnost souborů cookies vyprší na konci internetového připojení na webovou stránku nebo vyprší po omezené době.

     Trvalé soubory cookies, tzv. permanentní cookies, které zůstávají uloženy v počítači zákazníka i po ukončení relace prohlížeče, pomáhají identifikovat zařízení zákazníka, pokud opětovně navštíví webovou stránku, pomáhají k pohodlnějšímu nákupu a jednoduchému prohlížení webových stránek. Neumožňují však jakkoliv identifikovat zákazníka osobně.

     Dočasné cookies, tzv. relační cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy v zařízení zákazníka jen do ukončení relace prohlížeče. Jakmile dojde k zavření prohlížeče, provede se jejich vymazání ze zařízení zákazníka.

     Cookies Provozovatel vždy používá tak, aby nebyla osoba uživatele identifikovatelná.

     Pokud bude mít prohlížeč zákazníka použití cookies povoleno, bude Provozovatel vycházet z toho, že zákazník souhlasí s využíváním standardních cookies ze strany Provozovatele. Souhlas s používáním cookies je dobrovolný a v případě, že nesouhlasíte se shromažďováním některých nebo všech souborů cookies, můžete jejich shromažďování zabránit změnou nastavení svého prohlížeče. Webové prohlížeče jako např. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome nebo Microsoft Edge podporují správu cookies. Jednotlivé cookies může zákazník v rámci nastavení prohlížeče ručně mazat nebo i zcela zakázat jejich použití nebo je může blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pokud tak zákazník učiní, může být nucen nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštíví webové stránky Provozovatele, a některé služby a funkce nemusí fungovat.     1. Analýza webových stránek

     Provozovatel dále upozorňuje zákazníky, že na stránkách Provozovatele mohou být umístěny prvky umožňující sbírání osobních údajů či sledování chování uživatelů těchto stránek ze strany třetích osob. Třetími osobami, které takto mohou získat přístup k osobním údajům zákazníka tak mohou být:

     • osoby provádějící analýzu návštěvnosti webů,

     • poskytovatelé platebních brán nebo poskytovatelé platebních karet,

     • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou nebo v souvislosti s remarketingem,

     1. Užívání sociálních pluginů

     Webové stránky Provozovatele obsahují sociální pluginy třetích stran. Modul plug-in sociální sítě je tlačítko určené ke sdílení příspěvků z webových stránek Provozovatele s dalšími uživateli zvolené sociální sítě.

     Pokud zákazník navštíví webovou stránku Provozovatele prostřednictvím některého z níže uvedených modulů plug-in, jeho webový prohlížeč automaticky vytvoří odkaz na server sociální sítě, bez ohledu na to, zda zákazník použil modul plug-in. Informace o tom, že zákazník navštívil webové stránky Provozovatele jsou pak sdíleny prostřednictvím tohoto odkazu.

     Jestliže je zákazník během návštěvy webových stránek Provozovatele přihlášen k některé ze sociálních sítí jako například: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, přenesená data budou přidružena k jeho uživatelskému účtu na této sociální síti. To platí i v případě, že využívá modul plug-in.

     Výše uvedené plugin nejsou spravovány Provozovatelem. Provozovatel není odpovědný za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli, ani za jejich funkčnost či případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

     Provozovatel nemá kontrolu nad zpracováním údajů ze strany výše uvedených služeb a aplikací.

      

     Vzor Žádost subjektů údajů

     Identifikace Subjektu údajů

     Jméno a příjmení: _________________________________________________________________________

     Datum narození: _________________________________________________________________________

     Adresa: _________________________________________________________________________

     Další identifikace (e-mail, tel. číslo…) ________________________________________________________

     Předmět žádosti – Jaké právo využívám

     Právo na přístup

     Stačí mi znát typy osobních údajů, které o mě zpracováváte (např. údaje nutné k plnění smlouvy nebo smluv, které jsme společně uzavřeli, nebo monitorování toho, jak využívám zakoupené služby atd.);

     NEBO

     Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, ale nepotřebuji obdržet kopie těchto osobních údajů;

     NEBO

     Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, a dále žádám o zaslání kopie těchto osobních údajů, a to tímto způsobem:

     na následující emailovou adresu:___________________; nebo

     na následující adresu:___________________________.

     Právo na opravu

     Přeji si opravit/doplnit následující osobní údaje: _______________________________________________

     Aktuální hodnota osobních údajů je: _________________________________________________________

     Právo na výmaz

     Přeji si, abyste o mně dále nezpracovávali následující osobní údaje______________________________ a vymazali je z vašich systémů.

     Právo na omezení zpracování

     Přeji si, abyste omezili následující zpracování__________________________________________(popis zpracování, které si přejete omezit) mých osobních údajů________________________________(kterých osobních údajů se má omezení týkat).

     Právo na přenositelnost

     Žádám o přenos těchto/všech osobních údajů, které o mě zpracováváte,____________________, v následujícím formátu_______________. Osobní údaje přeneste na následující emailovou adresu:___________________________.

     NEBO

     Přeneste osobní údaje přímo následujícímu novému správci:

     Jméno správce: _________________________________________________________________________

     Adresa správce: _________________________________________________________________________

     Email správce: _________________________________________________________________________

     Telefon správce: _________________________________________________________________________

     Právo vznést námitku proti zpracování

     Vznáším námitku proti následujícímu zpracování mých osobních údajů: ______

      

      

      

      

      

     Pokud žádáte o výmaz/omezení zpracování a uznáme oprávněnost Vaší žádosti, budeme o výmazu/změně/omezení zpracování osobních údajů informovat všechny příjemce, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy by to bylo nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Máte zájem o informaci o takových příjemcích osobních údajů? (ANO/NE)

     Důvod žádosti

     Pokud žádáte o výkon práva na výmaz, práva na omezení zpracování nebo práva vznést námitku, uveďte, prosím, zdůvodnění Vaší žádosti. Pokud tak neučiníte, nemůže být žádosti vyhověno.